Loading
In engleza In romana
Stiri/Evenimente
A doua s?pt?mân? din perioada Triodului
Data adaugarii: 30/03/2015

Nu spune: "Ast?zi voi p?catui, iar mâine m? voi poc?i !" Mai bine e s? ne poc?im ast?zi, pentru c? nu ?tim de vom tr?i pân? mâine (Sf. Efrem Sirul).

 

Iubi?i fra?i,

 

În aceast? a doua s?pt?mân? din perioada Triodului, S?pt?mâna Fiului rispitor, voi încerca s? v? împ?rt??esc câteva gânduri legate de Taina Poc?in?ei.

În Biserica Ortodox? sunt 7 Sfinte Taine adic? 7 sfinte slujbe speciale. De ce numim aceste slujbe Taine? Pentru c? printr-un ritual v?zut (slujba compus? din rug?ciuni, cânt?ri ?i mi?c?ri liturgice) vine în mod tainic, nev?zut îns? real harul trimis de Dumnezeu în ajutorul nostru.

Dar ce este harul? Harul este o energie trimis? de Dumnezeu omului ca ajutor în mântuire. Harul nu se vede cu ochii trupe?ti dar se simte cu sufletul. El vine în via?a noastr? în mod gratuit, cu câteva condi?ii:

Ø S? avem credin?? c? acest har exist? ?i c? vine de la Dumnezeu.

Ø S? dorim acest har în folosul mântuirii noastre.

Ø S? fim smeri?i. "Dumnezeu celor mândri le st? împotriv?, iar celor smeri?i le d? har"-Iacov, cap. 4 verset 6.

Ø S? ne cur??im prin poc?in??. Dumnezeu nu poate veni în sufletul murdar de p?cat.

Cele 7 Sfinte Taine sunt:

-         Botezul. Prin botez, intr?m în Biseric?. Este ca o u?? prin care, necre?tini fiind, devenim cre?tini. F?r? botez nu ai parte de cele ale Bisericii pentru c? e?ti în afar? ?i nu în?untru ei. De aceea ne botez?m de mici copiii pentru c? prin acest act îi introducem în Împ?r??ia lui Dumnezeu, adic? în Biseric?.

-         Mirungerea sau Ungerea cu Sfântul Mir. Prin ungerea organelor sim?urilor ?i a încheieturilor cu Sfântul Mir precum ?i prin rostirea cuvintelor „Pecetea darului Sfântului Duh”, cel nou botezat prime?te bog??ia darurilor Sfântului Duh ?i puterea de a duce o via?? cre?tineasc?, de a se opune r?ului ?i p?catului ?i de a s?vâr?i binele.

-         Euharistia sau Sfânta Împ?rt??anie. Este Taina prin care primim Însu?i Sfântul Trup ?i Sânge al Mântuitorului Iisus Hristos.

-         Spovedania sau Poc?in?a. Prin aceast? Tain? primim iertarea p?catelor noastre.

-         Cununia. Este Taina prin care un b?rbat ?i o femeie primesc harul unirii între ei ?i a întemeierii unei familii.

-         Maslu. Este Taina prin care cre?tinul prime?te iertare p?catelor ?i vindecare a sufletului ?i a trupului.

-         Preo?ia sau Hirotonia. Prin aceast? tain?, persoanele educate teologic ?i alese de c?tre episcop sunt consacrate spre slujirea celor sfinte din biseric?.

Pentru aceast? a doua s?pt?mân? din perioada Triodului v? recomand urm?toarele:

1.     De ?tiut:

-         Cea mai sigur? cale de îndreptare este poc?in?a f?cut? prin Taina Spovedaniei.

-    Pentru ca Spovedania s? aib? efect ea trebuie f?cut? sincer, cu mare regret pentru cele rele f?cute ?i cu hot?rârea ferm? de a nu mai repeta gre?elile.

-      Spovedania presupune ?i împlinirea unui canon.

-    Canonul nu este pedeaps? ci tratament. Uneori tratamentul poate fi greu, îndelung ?i dureros îns? are darul de a ne vindeca.

-    Cel mai greu canon este s? nu mai repe?i p?catul f?cut. Dar este ?i cel mai eficient în vindecarea sufletului.

2.     De citit în aceast? s?pt?mân?:

-         Din Evanghelia dup? Luca, capitolul 15.

-         Din Evanghelia dup? Matei, capitolul 2,3 ?i 4.

-         Epistola I Corinteni, capitolele 1-8.

3.     De meditat la urm?torul scenariu:

Ave?i o suferin?? cumplit? în trupul dumneavoastr?. V? doare ceva în abdomen. Nu mai suporta?i durerea ?i alerga?i la primul cabinet medical sau spital. Acolo îns? mai sunt ?i al?i pacien?i, fiecare cu durerea lui. Unul are dureri cumplite la cap, altul la bra?e, altul la din?i. Fiecare se plânge, fiec?ruia i se pare c? durerea lui este cea mai mare ?i ar vrea s? scape de ea imediat, indiferent de ce va trebui s? fac?: fie o banal? pastil? luat?, fie o interven?ie chirurgical?.

Cu toate acestea, observa?i c? în respectiva unitate medical? sunt ni?te reguli: nu se ?ip?, se respect? un rând, se urmeaz? o anume procedur? medical?: a?tep?i s? te vad? medicul atunci când spune el ?i nu când vrei tu, faci ce ?i se spune astfel încât cercetarea durerii tale s? fie una am?nun?it?, prime?ti cele mai amare pilule sau dureroase injec?ii ba chiar ?i spintecarea trupului prin oprea?ii complicate, numai s? fie bine.

Oricât de mult v-a?i dori ca vindecarea s? vin? rapid ?i definitv, în câteva secunde, acest lucru nu se întâmpl?. În acest caz, v? înarma?i cu r?bdare ?i cu mult? speran?? c? în final ve?i fi vindecat: lua?i tratamentul cu con?tinciozitate, chiar dac? el înseamn? uneori luni de zile, v? priva?i de anumite mânc?ruri sau b?uturi care, dac? nu le stopa?i, v? fac r?u  (suntem obi?nui?i s? auzim de oameni care nu mai beau sau nu mai fumeaz? pentru c? medicul le-a spus c? altfel vor muri), face?i exerci?ii fizice istovitoare uneori, pentru a v? înt?ri trupul în lupta cu boala. Medicamentele sunt amare, injec?iile dor, bisturiul v-a t?iat trupul, renun?a?i la b?utura sau mâncarea favorit?, transpira?i în exerci?ii fizice impuse de re?eta de vindecare recomandat? de medic DAR pe toate le face?i cu bucurie pentru c? v? vindeca?i. Toate pentru un trup, oricum trec?tor, oricum supus îmb?trânirii. Ce face?i îns? cu sufletul care este ve?nic?...

4.     Alte recomand?ri:

-  Începe?i s? v? face?i deja examenul de con?tiin?? ?i cerceta?i-v? faptele f?cute de la ultima spovedanie.

- Gândi?i-v? de pe acum la timpul când v? ve?i spovedi. Face?i o programare la duhovnic.

- Oferi?i-v? suficient timp pentru spovedanie. Nu o face?i în grab?. Dac? nu po?i deschide abdomenul cuiva în 5 minute, cum po?i deschide sufletul?...

-  Dac? sunte?i femeie, evita?i suprapunerea timpului de spovedit cu perioada lunar?.

-  Veni?i la spovedit m?car cu o sear? înainte de a primi Sfânta Împ?rt??anie. Dac? atunci când avem anun?at un musafir important ne preg?tim îndelung, cum ne-am putea preg?ti în câteva minute s? primim pe Marele Împ?rat, Dumnezeu?...

-  Pentru a v? verifica starea sufleteasc?, citi?i un îndreptare pentru spovedanie. De multe ori avem impresia c? nu mai avem p?cat. Un astfel de îndreptar are darul de a ne ar?ta c? înc? sunt multe rele în via?a noastr?.

 Spor duhovnicesc!

Pr. Radu Brînz?

 

 
 
Prima s?pt?mân? din postul mare
Data adaugarii: 30/03/2015

”Tu îns?, când poste?ti, unge capul t?u ?i fa?a ta o spal?, ca s? nu te ar??i oamenilor c? poste?ti, ci Tat?lui t?u care este în ascuns, ?i Tat?l t?u, Care vede în ascuns, î?i va r?spl?ti ?ie” (Matei, cap. 6, verste 17, 18)

 Iubi?i fra?i,

 Despre prima s?pt?mân? din Postul Mare, doresc s? v? spun urm?toarele:
 1. Este s?pt?mâna în care luni, mar?i, miercuri ?i joi, se cite?te Canonul cel Mare sau Canonul Sfântului Andrei Criteanul. Sfântul Andrei Criteanul s-a n?scut în Damasc, în jurul anului 660. Nu a vorbit pân? la vârsta de 7 ani, când într-o duminic?, dup? ce a primit Sfânta Împ?rt??anie, a început s? vorbeasc? cu o abilitate nemaîntâlnit?. Devine c?lug?r la Biserica Sfântului Mormânt, apoi secretar al patriarhului de Ierusalim. În 685, este trimis la Constantinopol. În timpul în care a stat aici a fost hirotonit diacon ?i a slujit pe lâng? un orfelinat ?i un azil de b?trâni. În jurul anului 700 a fost numit Arhiepiscop de Gortyna, dioceza Mitropoliei Cretei. Moare în insula Lebos, în jurul anului 740. Biserica îl cinste?te pe data de 4 iulie.
 2. Este s?pt?mâna în care, vineri vom face Liturghia Darurilor mai înainte sfin?ite. Liturghia Darurilor mai înainte sfin?ite este cea de-a treia Liturghie a Bisericii Ortodoxe. Liturghia Darurilor se s?vâr?e?te doar în Postul Mare. Având în vedere c? Postul Mare este un timp al înfrân?rii ?i al c?in?ei, iar Liturghia un timp al bucurieiP?rin?ii Bisericii au decis ca în cazul în care sunt credincio?i care doresc s? se împ?rta?easc? ?i în cursul s?pt?mânii, afar? de sâmb?t? ?i duminic? cînd se s?vâr?e?te Liturghia Sfântului Ioan Gur? de Aur ?i a Sfântului Vasile cel Mare, s? se oficieze Liturghia Darurilor sau a Sfântului Grigorie Dialogul. Astfel a fost alc?tuit un ritual de împ?rt??ire cu Sfintele Daruri sfin?ite mai inainte, adic? sfin?ite la Liturghia Sfântului Ioan Gur? de Aur sau a Sfântului Vasile cel Mare, s?vâr?ite samb?ta ?i duminica. Sfintele Daruri sunt a?adar, sfin?ite la aceste Liturghii, sunt p?strate pe Sfânta Mas?, iar în cursul s?pt?mânii, atunci când se s?vâr?e?te Liturghia Darurilor mai înainte sfin?ite, noi ne împ?rt??im cu aceste daruri.
 3. Este s?pt?mâna în care, sâmb?t?, începem pomenirea celor dragi nou?, pleca?i deja la Domnul. Aceast? sâmb?t? este numit? a Sfântului Teodor. De ce? Pentru c? în aceast? sâmb?t? noi aducem colive iar coliva noastr? este legat? de Sfântul Teodor Tiron. Biserica noastr? îl pr?znie?te pe Sfântul Teodor pe data de 17 februarie. El a tr?it pe vremea împ?ra?ilor Maximian ?i Maximin. Fiind încorporat de curând în oastea tironilor (recru?ilor), a fost desciperit ca ?i cre?tin. A fost b?gat într-un cuptor aprins ?i a primit sfâr?itul acolo. La 50 de ani dup? moartea Sfântului Teodor, împ?ratul Iulian Apostatul (361-363), dorind s?-i batjocoreasc? pe cre?tini, a dat ordin guvernatorului ora?ului Constantinopol s? stropeasc? în prima s?pt?mân? a Postului Mare, toate proviziile din pie?ele de alimente cu sângele jertfit idolilor. Sf. Teodor, ap?rându-i în vis Arhiepiscopului Eudoxie, i-a poruncit acestuia s?-i anun?e pe cre?tini s? nu cumpere nimeni nimic din pia??, ci mai degrab? s? m?nânce grâu fiert cu miere (coliva).
 4. Este s?pt?mâna în care, Duminic? vom s?r?b?tori ?i prima Duminic? din Post, numit? ?i a Ortodoxiei. Aceast? duminic? aminte?te de evenimentele din 11 martie 843, de la Constantinopol, când a fost restabilit cultul sfintelor icoane. Pentru c? aceast? zi a fost considerat? o nou? victorie a Ortodoxie împotriva ereziilor, s-a stabilit ca prima duminic? din Postul Mare s? fie numit? Duminica Ortodoxiei ?i s? aminteasc? de biruin?a Bisericii asupra ereziilor. În aceast? duminic? se citea în cadrul Liturghiei un document care purta numele de Synodicon. Acest document condamna toate ereziile ?i celebra memoria tuturor celor care au contribuit la stabilirea ?i aplicarea credin?ei adev?rate în Biseric?.

De citit în aceast? s?pt?mân?:

-         Din Evanghelia dup? Matei, capitolul 8,9,10.

-         Epistola II Corinteni, capitolele 1,2,3.

De meditat la urm?toarele cuvinte:

Dar ?i când postim, nu ajunge s? ne ab?inem de la diferite mânc?ruri, ci trebuie s? postim ?i suflete?te. Exist? primejdia ca ?inând posturile rânduite de Biseric?, s? nu avem nici un folos. Din ce cauz?? Pentru c? ne ?inem departe de mânc?ruri, dar nu ne ?inem departe de p?cat; nu mânc?m carne, dar mânc?m sufletele celor s?raci; nu ne îmb?t?m cu vin, dar ne îmb?t?m cu pofte trupe?ti; petrecem ziua în post, dar ne uit?m la lucruri ru?inoase. În felul acesta, pierdem folosul postului. De aceea, postul de mâncare trebuie înso?it de îndep?rtarea de orice p?cat, de rug?ciune ?i de lupt? duhovniceasc?. Numai astfel vei aduce jertf? bine-pl?cut? Domnului ?i vei avea mult folos.”- Sf. Ioan Gur? de Aur

Programul de rug?ciune la biseric?:

1.     Luni, Mar?i, Miercuri ?i Joi (23-26 februarie), orele 17.00: Canonul cel mare.

2.     Vineri, 27 februarie, orele 9.00: Liturghia Darurilor mai înainte sfin?ite

3.     Sâmb?t?, 28 februarie, orele 8.00: Ceasurile, Sfânta Liturghie ?i Pomenirea mor?ilor; orele 17.00: program de spovedit.

4.     Duminic?, 29 februarie, orele 8.30: Utrenia, Sfânta Liturghie

Alte recomand?ri:

-   ?ine?i postul pe m?sura puterii dumneavoastr?. Nici nu v? lenevi?i, nici nu exagera?i.

-    F?ce?i-v? timp pentru a fi la programul de rug?ciune din aceast? s?pt?mân?. ?tiu c? ave?i program aglomerat dar ?tiu ?i c?, atunci când omul vrea, poate.

-    Programa?i-v? deja la spovedanie.

-    Nu uita?i de rug?ciunea zilnic?.

-    Nu uita?i de lecturile din Sfânta Scriptur?.

-    Face?i zilnic o fapt? bun?.

Spor duhovnicesc!

 Pr. Radu Brînz?

Începe perioada Triodului
Data adaugarii: 31/01/2015

Iubi?i fra?i,

Prin mila Bunului Dumnezeu, ne apropiem de frumoasa perioad? a Postului Mare. A? dori ca ?i acest an s? tr?im împreun? timpul binecuvîntat al postului ?i rug?ciunii mult mai aproape unii de ceilal?i pentru c? fra?ii trebuie s? fie cât mai apropia?i într-o familie frumoas? iar noi, ca ?i cre?tini, suntem parte a acestei minunate familii, Biserica  Tat?lui ceresc.

Postul Mare este cel care ne aduce aminte de Patimile Sfinte primite din iubire pentru noi de c?tre Însu?i Dumnezeu. Pentru noi Mântuitorul Iisus Hristos a primit s? fie prins, judecat, umilit, condamnat pe nedrept ?i în final omorât. La a?a dovad? de iubire fa?? de noi, a? vrea ca ?i noi s? avem un r?spuns la aceast? iubire.Cum?...postind, cur??indu-ne via?a, încercând s? fim mai buni, mai în?elep?i, mai r?bd?tori ?i mai îng?duitori cu cei de lâng? noi.

Întotdeanua Postul Mare are o perioad? premerg?toare. Aceasta începe anul acesta pe data de 1 februarie, dat? care însemneaz? Începutul Triodului, ?i se întinde pe o perioad? de trei s?pt?mâni, adic? pân? pe data de 22 februarie.

Prima s?pt?mân?, 1-7 februarie, urmeaz? Duminicii Vame?ului ?i Fariseului. Textul din Evanghelia dup? Luca, capitolul 18, versetele 10-14, ne aduce deja aminte de faptul c? trebuie s? fim smeri?i ?i s? ne vedem p?catele noastre. Nimeni nu este f?r? de p?cat ?i  nimeni nu trebuie s? judece pe cel de lâng? el ci, fiecare trebuie s? ne concentr?m asupra propriei noastre st?ri suflete?ti. E ca ?i atunci când mergem la doctor: când ajungem în fa?a cabinetului medical ?i a?tept?m al?turi de al?i bolnavi intrarea la medic, nu ne preocup? boala ?i durerea celorlal?i ci boala ?i durerea noastr?. A?a trebuie s? fim ?i în fa?a Marelui Doctor al sufletelor noastre: s? ne preocupe sl?biciunile ?i p?catele noastre pentru c? acestea sunt pericol pentru noi ?i nu pentru cel de lîng? noi.  

Pentru aceast? prim? s?pt?mân? din perioada Triodului v? recomand urm?toarele:

1. De ?tiut:

 • În Biseric? sunt rug?ciuni particulare ?i publice. Rug?ciunile patriculare sunt cele f?cute de fiecare dintre noi acasa iar cele publice sunt cele f?cute împreun? în biserici sau la diverse slujbe f?cute acas? la noi: sfin?irea casei, Sfântul Maslu, slujbe de pomenire a celor pleca?i dintre noi, etc.
 • Slujbele din Biseric? sunt rostite sau cântate. Cele rostite sunt unele cu glas tare ?i altele în tain? iar cele cântate sunt structurate în opt linii melodice biserice?ti numite glasuri.
 • Sunt trei c?r?i principale în care sunt cuprinse rânduielile de slujb? pe parcursul unui an. Acestea sunt:
  • Octoihul sau cartea care cuprinde cele opt glasuri biserice?ti. Este carea care se folose?te cea mai mare perioad?. Mai precis, toat? perioada anului în afara de perioada Postului Mare ?i a Pa?tilor.
  • Triodul sau cartea celor Trei Cânt?ri (Ode). Este cartea care se folose?te de la Duminica vame?ului ?i Fariseului pân? în Sâmb?ta Mare, dinainte de Duminica Pa?telui.
  • Penticostarul sau cartea de slujb? a celor 50 de zile. Este cartea care se folose?te de la Duminica Pa?telui pân? la Duminica Pogorârii Duhului Sfânta sau Rusaliile.

2. De citit în aceast? s?pt?mân?:

3. De înv??at în aceast? s?pt?mân?:

Rug?ciunea Sfântului Efrem Sirul:

Doamne ?i St?pânul vie?ii mele, duhul trând?viei, al grijii de multe, al iubirii de st?pânire ?i al gr?irii în de?ert nu mi-l da mie. Iar duhul cur??iei, al gândului smerit, al r?bd?rii ?i al dragostei d?ruie?te-l mie, slugii Tale. A?a, Doamne, Împarate, d?ruie?te-mi ca s?-mi v?d gre?alele mele ?i s? nu osândesc pe fratele meu, c? binecuvântat e?ti în vecii vecilor. Amin

4. Alte recoamnd?ri:

 • În aceast? s?pt?mân? avem voie s? mânc?m orice în orice zi. Nu se ?ine post nici miercuri nici vineri îns? s? fim foarte aten?i la îmbuibare: s? nu mânc?m, s? nu bem ?i s? nu petrecem peste m?sur?.
 • S? nu uit?m de programul de rug?ciune zilnic: seara, diminea?a, înainte ?i dup? mas?, etc.
 • S? ne facem un program religios special în fiecare zi a s?pt?mânii în care s? încerc?m s? împlinim toate recomand?rile de mai sus.
 • În fiecare sear? s? ne not?m p?catele f?cute ?i s? ne cerem iertare de la Tat?l nostru. Dac? este ceva grav, apela?i imediat la duhovnic.
 • În fiecare sear? s? ne propunem pentru a doua zi o fapt? bun?: a spune cuiva o vorb? bun?, a vizita pe cineva în suferin??, a ne împ?ca cu cineva care nu vorbim, a oferi spre folos real un bun material sau un b?nu? cât de mic, etc.
 • Renun?a?i în fiecare zi la jum?tatea de or? din programul zilnic de televizor.
 • Încerca?i s? v? procura?i o carte cu cuvinte duhovnice?ti ale unui sfânt care dori?i. Cel mai bine este s? v? face?i rost de c?r?ile Filocaliei. Dac? nu ?ti?i cum s? le g?si?i, întreba?i preotul.
 • Dac? nu sunte?i b?trâni sau bolnavi, face?i în fiecare zi câte 10 metanii. Dac? sunte?i b?trâni sau bolnavi, ruga?i pe cineva din familie sau apropia?i s? fac? ei cele 10 metanii zilnice.

Spor duhovnicesc!

Preot paroh,

Radu Brînz?

Cel mai de durata proiect al parohiei
Data adaugarii: 01/12/2011

Cel mai de durata proiect al parohiei este oferirea de hrana celor aflati in dificultati materiale. Activitatea prezenta a debutat in 2003 cu un numar de 30 de persoane care primeau Duminica masa calda. Aceasta masa se oferea in principal batranilor si era dusa la domiciliu de catre tineri voluntari din parohie si nu numai. In prezent, activitatea la cantina inseamna oferirea de masa calda, sambata si Duminica precum si in sarbatorile de peste an, unui grup de 50 de persoane. Pe langa masa calda, se organizeaza uneori pelerinaje, evenimente festive, se ofera asistenta medicla, medicamente, in functie de partenerii de proiect pe care-i gasim.

Lansare site www.parohiasfharalambie.ro
Data adaugarii: 01/12/2011

Incepand cu data de 1 decembrie 2011 ne puteti gasi si pe internet. Parohia Sfantul Haralambie din Iasi are de acum propriul site web www.parohiasfharalambie.ro .  Multumim pe aceasta cale companiei Quartz Matrix care a facut posibila realizarea acestui proiect.

Ne propunem ca prin intermediul acestui site sa fim mai aproape de dumneavoastra si vom incerca sa raspundem cat mai prompt problemelor si solicitarilor venite pe aceasta cale.

Pe langa informatiile legate de parohie, pe site veti mai gasi diferitele proiecte si activitati in care este implicata Parohia Sfantul Haralambie.

Stiri/Evenimente

Sfintii zilei

Evanghelia zilei

Link-uri utile

Patriarhia romana
Biblioteca sfantului sinod
Trinitas TV
Radio Trinitas
Ziarul lumina

Copyright © Quartz Matrix | All rights reserved